Ljubljana, Slovenija
Datum dogodka: 2013
 
Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS)
Javni razpis za sofinanciranje izdajanja znanstvenih monografij v letu 2013
 
Vabilo k sodelovanju
www.arrs.gov.si/sl/infra/tisk/razpisi/13
 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izdajanja znanstvenih monografij v tiskani in digitalni obliki s področij humanističnih, družboslovnih, medicinskih, biotehniških, tehniških in naravoslovnih ved, in sicer:

- znanstvenih monografij slovenskih avtorjev ter kritičnih izdaj virov s spremno študijo in komentarjem;

- prevodov znanstvenih monografij slovenskih avtorjev v tuj jezik;

- prevodov znanstvenih monografij tujih avtorjev, ki so temeljnega pomena za razvoj znanstvene vede in slovenske znanstvene terminologije, v slovenski jezik;

Znanstvena monografija je publikacija, v kateri se znanstveno, sistematično, izčrpno in vseobsegajoče obravnava neki problem, vprašanje ali predmet, oseba ali dogodek, v enem zvezku oziroma v določenem številu zvezkov, ki se objavljajo istočasno ali v vnaprej določenem časovnem obdobju. Publikacija mora biti recenzirana in imeti ustrezen CIP in ISBN številko oziroma vse potrebne elemente za njuno pridobitev.

Cilji javnega razpisa:

ARRS podpira izdajanje znanstvenih monografij s ciljem omogočanja in pospeševanja objav tistih znanstvenih monografij, ki so:

- aktualne in temeljnega pomena za razvoj posameznega znanstvenega področja ali podpodročja;

- pomembne za razvoj slovenske znanstvene terminologije;

- pomembne za predstavljanje slovenskih znanstvenih dosežkov v domačem in mednarodnem prostoru;

- pomembne za širjenje novih znanstvenih spoznanj in znanstvene kulture.

Okvirna vrednost javnega razpisa in obdobje ter način za porabo dodeljenih sredstev

Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev javnega razpisa za leto 2013 znaša predvidoma 324.000,00 EUR. Dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2013 (oziroma do konca maja 2014 za prevode). Upravičeni so stroški, ki so nastali po 1.1.2013.

ARRS bo z izbranimi prijavitelji na razpisu sklenila pogodbe o sofinanciranju v okviru proračunskih možnosti.

Na javni razpis za sofinanciranje izdajanja znanstvenih monografij se lahko prijavijo:

- organizacije, vpisane v evidenco raziskovalnih organizacij pri Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS);

- društva s statusom delovanja v javnem interesu na področju raziskovalne dejavnosti;

- pravne osebe, ki so registrirane za opravljanje založniške dejavnosti (šifra kategorije po Standardni klasifikaciji dejavnosti – J58) na področju Republike Slovenije in/ali v zamejstvu.

Izpolnjevanje pogojev za sodelovanje na javnem razpisu iz te točke preverja komisija za odpiranje prijav, ki preverja tudi formalno popolnost prijavnih vlog v smislu njihove pravilne označenosti oziroma pravočasnosti.

 

 
Rok prijave: 25/09/13 do 12. ure
 
Kontakt:
Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS)
Lidija Tičar Padar
Bleiweisova 30
1000 Ljubljana
Slovenija
tel: 01 400 59 59
fax: 01 400 59 57
Lidija.Ticar@arrs.si
www.arrs.gov.si/sl
Vir podatka: CNVOS


Opozorilo